• وصل بودن شارژر به پریز برق چه مشکلی ایجاد میکند ؟

    وصل بودن شارژر به پریز برق چه مشکلی ایجاد میکند ؟ وصل بودن شارژر به پریز برق چه مشکلی ایجاد میکند ؟ همه ما با مسئله اتصال چندین شارژر به پریز برق مواجه شده ایم ، در حالی که در طرف دیگر شارژر هیچ تلفنی به آن متصل نیست ، این امر در خانه ها […]